Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

26 juli 2021, 11:20Aangepast 13 augustus 2021, 10:46

De subsidieregeling voor Jonge Landbouwers stimuleert jonge boeren duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling gaat elk jaar in december open. De regeling valt onder het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en stimuleert verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Eventuele vernieuwde voorwaarden worden pas kort voor openstelling bekend. We noemen de subsidiabele investeringen van voorgaande openstelling. Zodra nieuwe investeringen en voorwaarden bekend zijn, updaten wij dit bericht en communiceren wij hierover.

Waarvoor biedt de regeling Jonge Landbouwers subsidie?

Zie hieronder de 28 categorieën waarbinnen investeringen in aanmerking kwamen voor subsidie in de vorige openstelling van 2020-2021. Bekijk hier de complete investeringslijst van 2020-2021 ter indicatie met specifieke subsidiabele investeringen en bijbehorende scores.

 • Zonnepanelen, windmolen of kleine windturbine (zonder vergunning)
 • Systemen voor precisielandbouw (onder andere bemesting, gewasbescherming) inclusief GPS-/GIS-apparatuur
 • Mechanische mestscheidingsinstallaties
 • Machines voor niet-kerende (ondiepe) grondbewerking en mechanische onkruidbestrijdingen machines voor ondiepe bodembewerking, zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.
 • Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen
 • Padcooling in stallen

 

 

 

 

 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erfafspoeling
 • Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderij
 • Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
 • Biobed of biofilter
 • Luchtwassystemen in de veehouderij, fijnstofreducerende maatregelen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer strooisel bij pluimvee
 • Omgekeerde osmose van spuiwater
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen
 • Duurzame opslag/ bewaartechniek en koeling
 • Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen

Elke categorie levert een bepaald aantal punten op dat resulteert in de rangschikking op de lijst. Provincies kunnen besluiten bepaalde categorieën wel of niet open te stellen. Dit betekent dat de lijst per provincie anders kan zijn. Ook de beschikbare budgetten verschillen per provincie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

 • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Als er naast jonge landbouwers ook niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn in het landbouwbedrijf, dan wordt de subsidie verlaagd met 20% per niet-jonge landbouwer.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000. Aanvragen die dit niet halen, worden afgewezen. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000.
 • Subsidie kan worden verstrekt voor maximaal drie fysieke investeringen die zijn opgenomen in de lijst.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de (gemiddeld) behaalde score conform de investeringslijst.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen investeringsverplichtingen worden aangegaan. Let op, dit is op eigen risico omdat de subsidie nog niet is verleend.

Wanneer ben je jonge landbouwer?

Je bent jonge landbouwer wanneer je op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder bent dan 40 jaar en een erkende opleiding hebt doorlopen of drie jaar werkervaring hebt. Daarnaast heeft de landbouwer zich voor het eerst als bedrijfshoofd gevestigd met een eigen bedrijf of in een samenwerkingsverband.

Voorbeeldprojecten Subvention

We verzorgden eerder al subsidie voor bijvoorbeeld een automatisch ruwvoermengsysteem voor vleeskalveren, een zaaicombinatie met grondbewerking en een systeem met zonnepanelen en zonnecollectoren.

>> Lees meer

Subsidie aanvragen?

Wil je meer informatie of de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken? Subvention heeft veel ervaring met subsidieaanvragen in de agrarische sector en verzorgt het subsidietraject van begin tot eind. Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant