Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

2 januari 2023, 14:42Aangepast 3 februari 2023, 12:11

De Milieulijst 2023 schrijft de mogelijkheden met de MIA en Vamil in 2023 voor. We hebben de lijst doorgenomen en de belangrijkste wijzigingen en nieuwe categorieën voor de landbouw op een rij gezet. Wat opvalt is dat er flink meer budget voor de Milieu-investeringsaftrek beschikbaar is en aanscherpingen in de eisen voor duurzame stallen (MDV).

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek in 2023 eruit?

Afhankelijk van de categorie, komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek.

Vanaf 2023 is er structureel meer budget voor de Milieu-investeringsaftrek beschikbaar. Aanvullend op eerder aangekondigde verhogingen, komt er nog eens € 48 miljoen per jaar bij. Het voor de MIA beschikbare budget voor 2023 komt daarmee uit op € 192 miljoen. Het budget voor Vamil bedraagt wederom € 25 miljoen, waarmee ook in 2023 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Met de flinke budgetverhoging kan de steun via MIA en Vamil meebewegen met de gestegen investeringskosten als gevolg van onder andere inflatie en worden mogelijkheden voor specifieke bedrijfsmiddelen verruimd. Dit kan onrendabele investeringen in groene bedrijfsmiddelen die bijdragen aan klimaatdoelstellingen, circulaire economie, en elektrificatie nét wel rendabel maken.

Om gebruik te maken van de MIA/Vamil moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2023. De aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Voor energierijke investeringen is Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing.

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2023

Onderstaande bedrijfsmiddelen zijn vanaf 2023 nieuw opgenomen op de Milieulijst en komen daarmee in aanmerking voor fiscale subsidie (MIA):

 • Productieapparatuur voor strokenteelt
 • Plasma-installatie voor behandelen van dierlijke mest
 • Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor
 • Waterstof aangedreven mobiel werktuig
 • Elektrisch aangedreven werktuigendrager
 • Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie (aanpassen bestaande situatie)

Vervallen bedrijfsmiddelen MIA/Vamil in 2023

Een aantal subsidiabele investeringen van 2022 is vervallen op de Milieulijst van 2023. Voor de agrarische sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen:

 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm3

Wijzigingen

 • Gewijzigde uitgangspunten bij de voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij, zoals opvang perssappen, overkapping voer- of vaste mestopslag en veegmachine.

Wijzigingen duurzame stallen (MDV)

In verband met het stikstofdossier, wijzigen er een aantal zaken voor duurzame stallen om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil.

Melkvee

Het kabinet zet in op grondgebonden melkveehouderij en daarom komen investeringen in melkveestallen alleen nog in aanmerking waarbij dit aangetoond kan worden.

Intensieve veehouderij

Duurzame stallen voor varkens en pluimvee komen alleen nog in aanmerking wanneer het aantal dieren niet toeneemt. Nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie komen niet meer in aanmerking voor MIA/Vamil, tenzij het om verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat.

Algemeen

 • Voor alle stallen geldt dat er een omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet zijn als dit vereist is.
 • Investeringen in zogenaamde megastallen komen niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil, omdat deze volgens de overheid niet passen binnen de beoogde transitie naar een duurzame landbouwsector.
 • Het MIA-aftrekpercentage voor melkveestallen, varkenstallen, vleeskalverstallen en pluimveestallen is verhoogd van 27% in 2022 naar 36% in 2023.
 • Voor melkveestallen met weidegang geldt een aftrekpercentage van 45%.
 • De maximale subsidiabele investeringsbedragen per dierplaats verhoogd.

MIA/Vamil voor de landbouw

We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden van de Milieulijst 2023 voor de agrarische sector:

Algemeen

 • Insectenkweeksysteem
 • Verwerkingsapparatuur voor insecten
 • Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender
 • Elektrische verreiker
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines
 • Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen
 • Elektrisch aangedreven werktuigendrager
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig voor hoofdzakelijk in de open lucht
 • Waterstof aangedreven mobiel werktuig
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
 • Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels

Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen (maximale bedragen per dierplek zijn verhoogd)
 • Proefstallen
 • Biologische stallen met reductie van de emissie van ammoniak
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • Autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic)
 • Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

Akkerbouw/glastuinbouw/bloembollen

 • Kas voor biologische teelt
 • Groen Label Kas voor (biologische) teelt
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Meetsensor voor gewasparameters
 • Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest)
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidbestrijding met GPS-systeem
 • Mulch-apparatuur
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt
 • Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom
 • Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

Milieu-investeringsaftrek en Vamil 2023 aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn? Neem eens vrijblijvend contact op met een van onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Martijn

Ook interessant