Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

10 januari 2022, 07:35Aangepast 25 oktober 2022, 12:57

Maak je je landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector? Dan zijn er van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 grote subsidiekansen vanuit twee openstellingen:

 • Investeren in groen-economisch herstel
 • Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) wordt € 52,4 miljoen toegevoegd aan het budget van 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) voor 2021 en 2022.

Let op! De regeling is gesloten voor aanvragen. Het beschikbare budget is ontoereikend, waarbij het goed is te beseffen dat er helaas geen garantie is op een positieve beschikking.

De Investeringsregeling POP3+ 2022 is de opvolger van het Economisch Herstelfonds.

Subsidieopenstelling ‘investeren in groen-economisch herstel’

Deze subsidieregeling is bedoeld voor elke landbouwer. Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

 • A) Precisielandbouw en Smart farming
 • B) Digitalisering
 • C) Water, droogte, verzilting
 • D) Duurzame bedrijfsvoering
 • E) Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Per categorie is het budget € 7,1 miljoen.

Investeringslijst voor subsidie voor groen economisch herstel

Op de investeringslijst voor subsidie voor groen economisch herstel zijn de subsidiabele investeringen onderverdeeld in bovenstaande categorieën en vervolgens 38 thema’s.

Onder andere de volgende investeringen komen in aanmerking:

 • Precisieberegening, -bemesting en -gewasbescherming
 • Opbrengst- en NIRS-meting
 • Machines voor niet kerende grondbewerking
 • Veldrobots voor onkruidbestrijding
 • Stalsystemen zoals potstallen
 • Mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag
 • Overdekte was- en spoelplaatsen voor spuitmachines
 • Elektrische voertuigen

Belangrijkste punten

 • Vanwege het bijzondere karakter van het Economisch Herstelfonds is het subsidiepercentage voor investeringen 60% en voor landbouwers jonger dan 41 maximaal 75%.
 • De Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld.
 • Je kunt voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.
 • Het budget per categorie (A tot en met E) is € 7,1 miljoen. Als er binnen bepaalde categorieën veel aanvragen worden ingediend, kan dit budget beperkend zijn.
 • Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie investeringslijst). Bij overtekening vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.
 • Opdrachtbevestiging mag niet vóór de subsidieaanvraag aangegaan zijn.
 • De investering vindt plaats binnen twee jaar na de aanvraag.
 • Je kunt subsidie aanvragen van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022.

Wanneer ben je jonge landbouwer?

Je bent jonge landbouwer wanneer je op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder bent dan 40 jaar. Daarnaast heb je een erkende opleiding doorlopen of drie jaar werkervaring. Ook heb je je als landbouwer voor het eerst als bedrijfshoofd gevestigd met een eigen bedrijf of in een samenwerkingsverband. In geval van een samenwerkingsverband heb je tenminste een blokkerende zeggenschap over ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van minimaal € 25.000.

Subsidieopenstelling ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’

Wil je in samenwerking met verschillende partijen in de landbouw werken aan één van onderstaande categorieën, dan biedt de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel kansen voor:

 1. (Door)ontwikkelen duurzame waardeketens
 2. Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw
 3. Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging
 4. Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem
 5. Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld op respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.

Deze regeling heeft dezelfde openstellingsdatum van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022.

Subsidiekansen benutten?

De subsidieregeling is niet meer open voor aanvragen. Neem contact met ons op om jouw subsidiekansen in beeld te krijgen.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant