Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

19 september 2022, 13:03Aangepast 28 april 2023, 13:39

Vennootschapsbelasting gaat omhoog

Het kabinet wil de vennootschapsbelasting (vpb) verhogen. Het lage tarief gaat omhoog van 15% naar 19% over de eerste € 200.000 in plaats van € 395.000. Over alles daarboven geldt het percentage van 25,8%.

2022 2023
Lage tarief 15%
tot € 395.000
19%
tot € 200.000
Hoge tarief 25,8%
boven € 395.000
25,8%
boven € 200.000

De verhoging van de vennootschapsbelasting betekent meer afdracht, maar maken fiscale regelingen zoals de WBSO, Energie- en Milieu-investeringsaftrek aantrekkelijker.

Klimaatambitie: Doel emissiereductie van 49% naar 55% in 2030

Het kabinet toont ambitie op het gebied van de klimaatdoelen. Het ‘wettelijke doel’ van 49% emissiereductie in 2030 wordt aangescherpt tot een ‘streefdoel’ van tenminste 55%. Bij de uitwerking van het beleid gaat het kabinet zelfs nog een stap verder, waarbij het zich wil richten op 60% emissiereductie, om eventuele tegenvallers op te vangen. Hiermee lijkt het een poging tot het voorkomen van een nieuw soort Urgenda-uitspraak.

Maar hoe gaan we die doelen dan behalen? Uit de miljoenennota blijkt dat dat er € 35 miljard wordt gereserveerd voor een klimaatfonds van € 35 miljard voor de komende 10 jaar. Dit moet – naast bestaande investeringen en subsidies – zorgen voor ‘de benodigde energie-infrastructuur, de groene industriepolitiek en de mobiliteit en verduurzaming van de gebouwde omgeving’.

De bekende regelingen zijn blijvertjes

EIA en MIA budgetten omhoog

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek (respectievelijk EIA en MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen die energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen stimuleren.

Om bedrijven een extra steun in de rug te geven verhoogt het kabinet het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) met € 100 miljoen en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) met € 50 miljoen per jaar vanaf 2023. Het extra budget is nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.

Vanaf 1 januari 2023 gelden de nieuwe Milieulijst 2023 en Energielijst 2023. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om tegen die tijd een subsidie-update te ontvangen.

ISDE krijgt een extra impuls voor isolatiemaatregelen

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing – kortweg ISDE – is verlengd tot 2030. Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen toegevoegd aan het ISDE-budget voor 2023.

Warmtepompen en zonneboilers bij bestaande gebouwen komen in aanmerking voor subsidie. Ook zonnepanelen aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en waarbij het jaarlijkse energieverbruik minimaal 50.000 kWh is, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk hier alle investeringscategorieën van de ISDE 2022.

SDE++: technieken met hogere subsidie-intensiteit komen eerder aan bod

De SDE++ is de bekendste subsidie voor zonnepanelen en andere systemen voor de opwekking van duurzame energie. Vanaf 2023 wordt de SDE++ aangepast om technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte) eerder aan bod te laten komen. Hiervoor wordt een budget gereserveerd van € 750 miljoen per knelpunt zoals: lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie).

De uiteindelijke invulling is onder voorbehoud. De benodigde wijzigingen in de regelgeving worden uitgewerkt; tijdig voor de openstelling van de SDE++ voor de zomer van 2023. De verhoging van de maximale subsidie-intensiteit wordt na de openstellingsronde van 2023 geëvalueerd.

Bekijk hier de openstelling van de SDE++ in 2022.

WBSO voor R&D

Percentages WBSO 2023

De WBSO lijkt in 2023 niet te veranderen. De percentages voor de afdrachtvermindering blijven gelijk aan 2022.

Tarief eerste schijf (tot € 350.000)                                           32%
Tarief eerste schijf voor starters (tot € 350.000)                  40%
Tarief tweede schijf (vanaf € 350.00)                                      16%

Overschrijding WBSO-budget

De raming van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) laat een tekort van € 13 miljoen euro zien voor 2023. Dat heeft geen invloed op de percentages in 2023 maar kan er wel voor zorgen dat het percentage afdrachtvermindering omlaag gaat voor 2024.

WBSO is doeltreffend en doelmatig

Evaluaties van de (fiscale) subsidieregelingen laten zien dat onder andere de WBSO doeltreffend en doelmatig is. In 2024 wordt de WBSO weer uitgebreid geëvalueerd. Wij ook dan eenzelfde conclusie en zien de WBSO de komende jaren niet uit het subsidielandschap verdwijnen.

Industrie

Voor de industrie gaan de voorgenomen plannen met name over energie als ‘belangrijkste onderdeel van de klimaattransitie’. De belangrijkste uitgangspunten die genoemd worden zijn:

 • De CO2-heffing industrie wordt aangepast voor meer reductie.
 • De energiebesparingsplicht wordt in 2023 uitgebreid naar Emission Trade System (ETS)-bedrijven en vergunningplichtige bedrijven.
 • Aanpassingen in de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) stimuleren bedrijven om het gebruik van aardgas te verminderen.
 • Het beleid richt zich op de groei van het aandeel hernieuwbare energie uit wind en zon, het vervangen van fossiele brandstoffen door CO2-vrije brandstoffen of toepassen van CO2-vrije elektriciteitsproductie. Hierbij valt te denken aan waterstof of kernenergie en ondergrondse CO2-opslag.

Belangrijke (subsidie)regelingen die hier aan bij moeten dragen, worden expliciet genoemd. De verwachting is dan ook dat deze regelingen voorlopig blijven bestaan:

 • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
 • Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI ook wel VKII)
 • Topsector Energie Studies (TSE)
 • Energie Investeringsaftrek (EIA)
 • Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Vamil

Woningcorporaties

Prinsjesdag 2022: weinig positief voor verduurzamingsslag

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet niet alleen de Rijksbegroting van 2023, maar ook een extra pakket aan maatregelen om de koopkracht van huishoudens te verbeteren. Positief voor de huurders is het eerder invoeren van de huurverlaging en het prijsplafond energie. Zo kunnen corporaties hulp bieden aan het ondersteunen van huurders bij betalingsproblemen.

De belangrijkste uitgangspunten op subsidiegebied voor woningen

Per 2023 wordt de verhuurderheffing afgeschaft en daarmee ook de heffingsverminderingen. Dat stelt corporaties in staat hun ambities op het gebied van verduurzaming, nieuwbouw, betaalbaarheid en leefbaarheid te realiseren.

De Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingfonds blijven bestaan. Hiermee kunnen onder andere gemeenten betaalbare woningen faciliteren.

De verhoging van het budget voor de EIA en de MIA maakt meer geld beschikbaar voor circulair bouwen. Voor de opvang van asielzoekers en statushouders worden middelen beschikbaar gesteld voor flexwoningen.

Ten slotte komt er nieuw budget voor de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten Ouderenhuisvesting (SOO). In 2023 bedraagt dit € 18 miljoen euro.

Ambitieuze doelen, weinig subsidies

In de eerder getekende prestatieafspraken van juni 2022 zijn al vele beloften gemaakt die moeten bijdragen aan de Nederlandse economie in de komende 10 jaar. Zo moet het bouwtempo van corporaties flink omhoog, naar bijna 30.000 in 2030. Het doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode van 2022 tot en met 2030.

Daarnaast moeten corporaties al hun woningen met energielabel E, F of G tot en met 2028 versneld verduurzamen. Het doel daarbij is om in 2030 jaarlijks 75.000 woningen vergaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken.

Subsidiemogelijkheden voor woningen in 2023

De subsidiekansen voor 2023 lijken vooral te liggen op gebied van tijdelijke huisvesting, de EIA/MIA en ontmoetingsruimten voor ouderenhuisvesting en niet op gebied van verduurzaming.

Landbouw

Op Prinsjesdag 2022 bracht de regering haar plannen voor 2023 naar buiten. De belangrijkste uitgangspunten voor de landbouw zijn:

 • Voor de verduurzaming van de veehouderij en beëindigingsregelingen voor vermindering van stikstofuitstoot is € 340 miljoen gereserveerd.
 • Voor de versnelling van de gebiedsgerichte aanpak in het Nationaal Programma Landelijk Gebied gaat € 504 miljoen naar de provincies in 2022 en 2023.
 • € 300 miljoen voor kwetsbare natuurgebieden voor stikstof.
 • Er is € 77 miljoen gereserveerd voor het verduurzamen van de glastuinbouw, waarbij een groot deel is bestemd voor energiebesparing en duurzame energie.

POP3+ openstellingen als vervolg op groen-economisch herstel aangekondigd

Als vervolg op het Economisch Herstelfonds (EHF) worden nog dit jaar vergelijkbare regelingen opengesteld volgens de voorwaarden van POP3+. Dat betekent weer grote subsidiekansen met 40% subsidie zoals al is opengesteld in onder andere de provincies Friesland en Utrecht.

Wanneer hierover meer bekend is, berichten wij hierover. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om geen subsidie te missen.

Brongerichte verduurzaming veehouderij

In de plannen voor 2023 staat € 29 miljoen gereserveerd voor technische innovatie en de bestaande Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv).

De subsidies moeten bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof, geur en fijnstof, en verbetering van het dierenwelzijn, brandveiligheid, biodiversiteit.

Subsidiemogelijkheden voor de landbouw in 2023

Verder moeten de bekende (subsidie)regelingen bijdragen aan de eerder genoemde emissie- en duurzaamheidsdoelen:

IT

De koning noemde in de troonrede wederom het belang van digitalisering. Maar ook het gevaar van desinformatie, digitale aanvallen of het uitsluiten bepaalde groepen. Het kabinet richt zich onder andere met subsidieregelingen voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving.

Vasthouden aan oude definitie programmatuur houdt ontwikkeling tegen

Een definitiewijziging van ‘programmatuur’ zou nieuwe subsidiemogelijkheden bieden voor softwareontwikkeling en IT in het algemeen. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat houdt dit echter tegen omdat het niet lukte tot een breed gedragen aanpassing te komen. In 2020 schreven we al over hoe de huidige definitie van programmatuur niet meer de lading dekt van de snelle technologische ontwikkelingen.

Welke subsidiekansen zijn er nog meer voor IT?

Naast de WBSO regeling hebben wij ook nog een aantal andere subsidiemogelijkheden voor ICT in 2023:

Gedurende dit jaar worden nieuwe regelingen bekend. Wil jij op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Jouw subsidiekansen

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf vanaf 2023? Je kunt jouw subsidievragen stellen via 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Stel jouw subsidievraag aan FrederiqueMijn subsidievraag

Ook interessant