Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

19 juli 2023, 12:42Aangepast 14 augustus 2023, 14:59

De openstellingsronde 2023 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) loopt van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023.  Voor woningcorporaties biedt de regeling in 2023 primair kansen in de categorieën zon-PVT met warmtepomp en lucht-water warmtepompen.

Openstelling 2023 SDE++

De SDE++ is open voor aanvragen van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023. De SDE++ 2023 verloopt in vijf fasen. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder.

De maximale subsidiebehoefte voor 2023 is € 400 per vermeden ton CO2. Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++. Hiervoor wordt niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Fasen en fasegrenzen SDE++ 2023

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 5 september 9:00 uur tot 11 september 17:00 uur € 90 per ton CO2
Fase 2 11 september 17:00 uur tot 18 september 17:00 uur € 180 per ton CO2
Fase 3 18 september 17:00 uur tot 25 september 17:00 uur € 240 per ton CO2
Fase 4 25 september 17:00 uur tot 2 oktober 17:00 uur € 300 per ton CO2
Fase 5 2 oktober 17:00 uur tot 5 oktober 17:00 uur € 400 per ton CO2

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De categorieën en technieken die in 2023 onder de SDE++ vallen:

Hernieuwbare elektriciteit

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa

CO2-arme warmte

 • Aquatermie
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT-panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Grootschalige warmtepomp voor industriële processen

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

SDE-subsidie voor woningcorporaties

Voor woningcorporaties biedt de regeling in 2023 primair kansen in de categorieën:

 • Zon-PVT met warmtepomp
 • Lucht-water warmtepompen

Subsidie voor zon-PVT met een warmtepomp

Voor de productie van CO2-arme warmte uit een zonthermiesysteem, waarbij de opgewekte warmte verder wordt verhoogd met een warmtepomp, kun je subsidie aanvragen. Deze categorie geldt alleen voor fotovoltaïsch-thermische panelen; reguliere onafgedekte zonnewarmtecollectoren zijn uitgesloten binnen de regeling. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • De PVT-panelen hebben een oppervlakte van tenminste 1,2 m2 per kWth nominaal thermisch vermogen van de warmtepomp.
 • Er wordt gebruikgemaakt van een water-water warmtepomp op basis van een halogeenvrij koudemiddel.
 • De water-water warmtepomp heeft een minimaal nominaal thermisch vermogen van 500 kWth, en een COP-waarde van minimaal 3,0.
 • Er geldt een termijn van vier jaar om de installatie in gebruik te nemen, gerekend vanaf het moment dat er een positief besluit op de subsidieaanvraag is afgegeven.

Voor de aanvraag binnen deze categorie is aanvullende bewijslast benodigd, namelijk:

 • Een door een constructeur ingevuld en ondertekend formulier ‘Model draagkracht dakconstructie’ over de belastbaarheid van het dak.
 • Een gedetailleerde tekening op schaal waarop de PVT-installatie is getekend, inclusief oriëntatie van de installatie.

Subsidie voor lucht-water warmtepompen

In 2023 wordt voor het eerst subsidie verleend voor lucht-water warmtepompen binnen de SDE++-regeling. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • Een thermisch vermogen van minimaal 500kWth.
 • Een COP-waarde van minimaal 3,0.
 • De leveringstemperatuur van de warmtepomp bedraagt tenminste 70 graden in het stookseizoen.
 • De geproduceerde warmte mag enkel worden gebruikt voor de verwarming van bestaande gebouwen. Het verwarmingssysteem waarop wordt ingevoed, heeft een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 70 °C in het stookseizoen.

Subsidie voor zonnepanelen

De basisbedragen voor zonnepanelen wordt met tientallen procenten verhoogd vanwege de gestegen kosten.

Zoals hierboven aangegeven, wordt de SDE++ gefaseerd opengesteld met fasegrenzen uitgedrukt in euro’s per vermeden ton CO2. In de tabel hieronder de omrekening naar euro’s per kWh voor zonnepalen. Voor Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp is het maximale basisbedrag € 0,0916 per kWh. Voor Zon-PV-installaties groter dan 1 MWp is het maximale basisbedrag € 0,0804 per kWh. De bedragen lopen dus niet op na de eerste fase.

Fase 15 kWp en < 1 MWp ≥ 1 MWp
Fase 1 € 0,0916 / kWh € 0,0804 / kWh
Fase 2 € 0,0916 / kWh € 0,0804 / kWh
Fase 3 € 0,0916 / kWh € 0,0804 / kWh
Fase 4 € 0,0916 / kWh € 0,0804 / kWh
Fase 5 € 0,0916 / kWh € 0,0804 / kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023: netlevering € 0,1519 / kWh € 0,1519 / kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023: niet-netlevering € 0,1943 / kWh € 0,1847 / kWh

Subsidiebedragen voor categorie Zon-PV gebouwgebonden

Zoals te zien aan de voorlopig vastgestelde correctiebedragen voor 2023, wordt er in 2023 geen netto SDE-subsidie uitbetaald.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor SDE++ in 2023?

Hekjes

In 2023 worden ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn voor de energietransitie noodzakelijk, vaker aan bod. Om die reden wordt de maximale subsidie binnen de hekjes ook verhoogd van € 300 naar € 400 per ton CO2. De hekjes bestaan uit drie categorieën:

 • Lage temperatuurwarmte (bijvoorbeeld zon- en aquathermie)
 • Hogetemperatuurwarmte (bijvoorbeeld ultradiepe geothermie en elektrische boilers)
 • Moleculen (bijvoorbeeld groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd. Kosteneffectieve projecten komen binnen de hekjes eerder aan bod.

Toevoeging van lucht-water warmtepomp

Dit jaar wordt de lucht-water warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties. Zoals hierboven vermeld, gaan de overige categorieën die in 2022 ook in aanmerking kwamen in 2023 opnieuw open.

‘Oude’ projecten mogen opnieuw subsidie aanvragen vanwege hogere kosten

Projecten met een bestaande subsidiebeschikking die nog niet gebouwd zijn vanwege de hogere kosten kunnen, als het niet haalbaar is om het project te realiseren, in 2023 een nieuwe en hogere subsidie aanvragen. Het is wel een voorwaarde bij het doen van een nieuwe aanvraag om de bestaande beschikking in te trekken met een toelichtende motivatie.

Opdracht gegeven of gestart met de bouw

Is er opdracht gegeven voor de bouw van de productie-installatie of ben je al begonnen met de bouw dan kun je géén aanvraag meer indienen voor de SDE++ 2023.

SDE++ subsidie aanvragen?

Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen en helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Wouter Berghuis of jouw subsidieadviseur via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant