Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

12 juli 2024, 14:45Aangepast 12 juli 2024, 15:53

Met de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) wil de Rijksoverheid bijdragen aan het realiseren van wooncomplexen voor ouderen met de mogelijkheid tot ontmoeting. Er kan aanspraak gemaakt worden op subsidie voor de realisatie van een ontmoetingsruimte in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Onder andere woningcorporaties en zorgaanbieders komen hiervoor in aanmerking.

De verwachte openstelling is 14 oktober 2024 tot en met 19 september 2025. Het budget is € 23 miljoen.

Subsidiekansen en criteria

Er is een voorlopige publicatie voor de nieuwe openstelling. Mogelijk komen er nog wijzigingen naar aanleiding van de internetconsulatie. Buiten de verplichte AOK of omgevingsvergunning (voor 31 oktober 2026) en enkele technische aanpassingen zijn er bij de nieuwe openstelling waarschijnlijk ook twee belangrijke inhoudelijke veranderingen. Zo wordt het voorschot van 90% één jaar na beschikking uitgekeerd. De verwachte openstelling is 14 oktober 2024 tot en met 19 september 2025. Het budget is € 23 miljoen.

1. Subsidie wordt verstrekt voor een bijdrage in de bouwkosten van een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm. De subsidie bedraagt € 2.500 per vierkante meter van de ontmoetingsruimte met een maximumsubsidie afhankelijk van het aantal woonruimten in de geclusterde woonvorm, namelijk:

A.  Maximaal € 100.000 subsidie bij 5 tot 20 woonruimten;
B.  Maximaal € 150.000 subsidie bij 21 tot 50 woonruimten;
C.  Maximaal € 175.000 subsidie bij 51 tot 150 woonruimten.

De subsidie mag niet hoger zijn de bouwkosten van de te bouwen ontmoetingsruimte. Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten van de investeringen in materiële en immateriële activa die direct raken aan de bouw van de ontmoetingsruimte, waaronder de kosten voor advies, het ontwerp, de materialen en de arbeid voor constructie van de ontmoetingsruimte. Kosten voor aanschaf of gebruik van de bouwgrond van de ontmoetingsruimte komen niet in aanmerking.

2. De bouw van de ontmoetingsruimte dient binnen drie jaar na subsidieverlening te starten, en is binnen zeven jaar na subsidieverlening voltooid (mogelijkheid voor één jaar uitstel);

3. De ontvanger van de subsidie dient te borgen dat de ontmoetingsruimte gedurende vijf jaren na oplevering in gebruik blijft als ontmoetingsruimte voor de beoogde doelgroep. Bij verkoop van de ontmoetingsruimte gelden er specifieke voorwaarden.

4. Er mag geen (netto)winst worden gemaakt op de ontmoetingsruimte en de ontmoetingsruimte. Er gelden daarnaast specifieke eisen indien de exploitatie wordt uitbesteed aan een derde partij.

5. Na verlening van de (onherroepelijke) omgevingsvergunning (voor 31 oktober 2026) wordt het voorschot van 90% één jaar na beschikking uitgekeerd en wordt de maximale huurprijs geïndexeerd volgend de liberalisatiegrens (in 2024 is dit € 1.164,41).

Toelichting: definitie geclusterde woonvorm

Onder een geclusterde woonvorm wordt verstaan: vijf of meer woongelegenheden die fysiek verbonden zijn of in elkaars directe nabijheid bevinden, waarvan de helft is bestemd voor bewoning door ouderen (55+’ers). Daarnaast dient het te gaan om betaalbare woningen, wat inhoudt dat:

 1. Van de huurwoningen minimaal 50% wordt verhuurd tegen een huurprijs van niet meer dan € 1.000 per maand;
 2. Bij nieuwbouw van de koopwoningen bij verkoop minimaal 50% een verkoopprijs heeft van maximaal anderhalf maal het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, en;
 3. Bij bestaande bouw van de koopwoningen minimaal 75% een WOZ-waarde heeft van maximaal anderhalf maal het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit.

Toelichting: definitie ontmoetingsruimte

Onder een ontmoetingsruimte wordt verstaan: een ruimte die fysiek verbonden is aan een geclusterde woonvorm, of maximaal 100 meter daarvandaan, welke:

 1. Toegankelijk is voor de bewoners van de geclusterde woonvorm;
 2. Wordt geëxploiteerd door een organisatie verbonden aan de geclusterde woonvorm;
 3. Primair een sociale functie voor haar bewoners heeft (en niet primair voor de gehele buurt).

Voor het bepalen van de oppervlakte van de ontmoetingsruimte wordt uitgegaan van de bruto vloeroppervlakte. Indien het nieuwbouw betreft, kan de bruto vloeroppervlakte van de verkeersruimte naar de ontmoetingsruimte worden meegenomen, indien en voor zover deze uitsluitend wordt gebruikt voor het ontsluiten van de ontmoetingsruimte.

Aanvragen van de subsidie

Het budget (€ 23 miljoen) wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Voor de subsidieaanvraag is het volgende vereist:

 • Korte beschrijving van het project;
 • Verklaring van de gemeente waarin de ontmoetingsruimte wordt gebouwd dat er een locatie beschikbaar is gesteld voor de bouw van een ontmoetingsruimte;
 • Begroting van de bouwkosten;
 • Bouwplan voor de ontmoetingsruimte;
 • Exploitatieplan voor de ontmoetingsruimte;
 • Een verklaring van de aanvrager of deze voornemens is de ontmoetingsruimte binnen vijf jaar na datum oplevering te verkopen, en zo ja, wanneer.

Na realisatie dient de subsidie te worden verantwoord.

Subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw woningcorporatie? Neem contact op met Durk Sinnema of jouw subsidieadviseur via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant