Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

In de agrarische sector gaat veel aandacht uit naar thema’s als stikstof en milieu, energie, dierenwelzijn, biodiversiteit en asbest. Belangrijke thema’s die de positie van jouw bedrijf kunnen versterken en tegelijkertijd kansen bieden voor subsidies.

Overheden bieden geldelijke en fiscale subsidies om investeringen binnen deze thema’s te stimuleren. Voor een duurzame bedrijfsvoering, die ook financieel rendabel is.

Van jouw ambities naar een subsidieaanvraag

Onze adviseurs vertalen jouw ambitie en investeringsplannen naar relevante subsidieregelingen. Met kennis van zowel de landbouwpraktijk als de vaak complexe subsidieregelingen, hebben we een breed perspectief. Daarmee zijn we in staat om op technisch, financieel en juridische gebied te adviseren.

We zijn nieuwsgierig naar jouw ambities. Persoonlijke aandacht, parate kennis en pro-actief handelen, zijn kenmerkend voor onze aanpak. Daarbij denken we graag mee met jouw investeringsplannen. Om je volledig te ontzorgen, onderbouwen, begeleiden en bewaken we het subsidietraject in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Subsidie voor (nieuw)bouw en investeringen

Door jarenlange ervaring in investeringen in de veehouderij en akkerbouw is Subvention gespecialiseerd in subsidieaanvragen binnen de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan complete nieuwbouw- of renovatieprojecten van veestallen (voor onder andere rundvee, pluimvee, varkens, vleeskalveren, melkgeiten en sinds een paar jaar ook paarden), bewaarplaatsen voor akkerbouwproducten en kassen. Naast bouwprojecten komen investeringsprojecten zoals mobiele machines en installaties ten behoeve van verwarming, energiebesparing en mestverwerking ook veel voor. Daarnaast zijn er voor asbestsanering – al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen – soms interessante mogelijkheden.

Onze aanpak

We spreken jouw taal als ondernemer en brengen op een heldere manier in kaart wat de beste subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf zijn. We denken graag in de planfase van een project al mee. Zo komen we snel en zonder gedoe tot een succesvolle subsidieaanvraag en kun jij je bezighouden met jouw bedrijf.

Welke subsidieregelingen zijn er voor landbouwbedrijven?

Hieronder houden we de meest voorkomende subsidieregelingen voor de landbouw bij.

  • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
  • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
  • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
  • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
  • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
  • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
  • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
  • Wanneer je gaat ontwikkelen, verduurzamen en innoveren op het gebied van landbouw, dan bieden POP3-subsidies grote kansen. De POP3-regelingen richten zich op de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en innovatie. Lees meer
  • Doordat het verbod op asbestdaken voor 2024 van tafel is, komen er nog maar weinig tot geen nieuwe openstellingen voor het verwijderen van asbest. Sporadisch bieden specifieke provincies of gemeentes nog subsidiemogelijkheden. Lees meer
  • De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen richten zich op het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen. De subsidieregeling is opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule en kent openstellingen voor verschillende diercategorieën. Lees meer

Alle subsidies voor agrarisch

Wij zijn trots op onze klanten en partners

Actueel

Projecten

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan