Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

20 september 2023, 16:19Aangepast 21 september 2023, 17:07

Vennootschapsbelasting blijft vooralsnog gelijk

De vennootschapsbelasting blijft in 2024 vooralsnog gelijk aan 2023. Dat betekent het lage tarief van 19% tot een winst van € 200.000 en over alles daarboven 25,8%.

De bekende regelingen zijn blijvertjes

EIA-percentage omlaag, budgetten EIA en MIA omhoog

Positieve evaluaties van de fiscale regelingen zorgen voor verlenging van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Vamil (in ieder geval tot en met 2028) en bovendien meer budget in de komende jaren.

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek (respectievelijk EIA en MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen die energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen stimuleren. Er komen echter wel wat wijzigingen aan het licht.

Het kabinet verhoogt zoals eerder aangekondigd het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) met € 48 miljoen in 2024 en vanaf 2025 met € 50 miljoen per jaar. Vanaf 2027 wordt het budget verder verhoogd voor het toenemend aantal aanvragen door de klimaat- en energietransitie en inflatie.

Door budgetoverschrijdingen binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2022 en 2023 structurele verlaging van het aftrekpercentage van 45,5% naar 40% vanaf 2024 en aanpassing van de Energielijst. Hiermee stuurt het kabinet op een langjarig budgettair evenwicht. Wat er in de toekomst met het aftrekpercentage gebeurt wordt niet beschreven. Wel komen er vanaf 2024 en 2025 budgetverhogingen aan voor de EIA.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de nieuwe Milieulijst 2024 en Energielijst 2024. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om tegen die tijd een subsidie-update te ontvangen.

WBSO-percentages niet gekort, meer budget beschikbaar

Om het tekort in het WBSO-budget vanaf 2024 op te vangen komt er meer budget beschikbaar. Op die manier hoeven de tarieven van de WBSO niet naar beneden te worden bijgesteld.

De WBSO-percentages voor 2024 zijn als volgt:

Tarief eerste schijf (tot € 350.000)                                           32%
Tarief eerste schijf voor starters (tot € 350.000)                  40%
Tarief tweede schijf (vanaf € 350.00)                                      16%

Voortzetting SDE++ en ISDE

Subsidie voor duurzame energie blijft de komende jaren beschikbaar via de bekende regelingen SDE++ en ISDE. De subsidiabele investeringen en de exacte invulling van de regelingen worden pas later bekend.

Belastingpercentage innovatiebox omlaag naar 7% in 2024

Het belastingtarief voor de innovatiebox wordt verlaagd van 9% naar 7%. Winsten die je behaalt uit innovatieve activiteiten kun je in deze box plaatsen. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 7% vanaf 2024 in plaats van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8%.

De verlaging lijkt klein van aard, maar het nettovoordeel loopt op van 65% tot bijna 73% ten opzichte van het normale vennootschapsbelastingtarief.

Industrie

Uit de troonrede blijkt al dat de overheid nog steeds hoog inzet op energie- en klimaattransitie, zo ook voor de industrie. Dat blijkt onder meer uit verhoogde investeringen in een (groene) economische groei. Ook het stimuleren van de kenniseconomie en innovaties wordt zoals elk jaar weer aangehaald.

Ondanks dat het demissionaire kabinet met weinig nieuw beleid komt, ziet het subsidielandschap er gunstig voor industriële bedrijven die de komende jaren snel willen verduurzamen.

We hebben de belangrijkste punten uit de Miljoenennota vanaf 2024 hieronder op een rij gezet.

WBSO-parameters ongewijzigd

Voor de innovatieregeling WBSO wordt extra budget vrijgemaakt zodat de parameters gelijk blijven aan 2023 en dus niet verlaagd worden.

EIA en MIA verlengd, percentage EIA wel verlaagd

Het kabinet verlengt de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) in ieder geval tot en met 2028 en de budgetten worden de komende jaren verhoogd.

Wel wordt duidelijk dat het aftrekpercentage van de EIA vanaf 2024 omlaag gaat naar 40%. Hierdoor is het voordeel per investering lager, maar kunnen wel meer ondernemers gebruikmaken van de regeling.

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) zekerheid: budget bekendgemaakt

Het budget voor de VEKI, gevoed door middelen vanuit het Klimaatfonds, gaat omhoog. Het totale budget voor de VEKI tot en met 2030 is € 637 miljoen.

Openstellingen Topsector Energie (TSE)

Vanuit het Klimaatfonds komt per 2024 extra budget voor de regeling TSE Haalbaarheidsstudies Industrie. Ook voor de subsidieregelingen DEI+ en MOOI is in de jaren 2024 tot en met 2030 budget gereserveerd, wat betekent dat er in die jaren waarschijnlijk openstellingen volgen.

Duidelijkheid over nieuwe regeling Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI)

In 2024 wordt de eerste openstelling van de nieuwe subsidieregeling NIKI verwacht. In de miljoenennota is te lezen dat er budget voor deze regeling wordt vrijgemaakt tot en met 2030. In 2024 is het budget € 242 miljoen.

De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen, vaak vanwege het unieke karakter.

AanZET- en SSEB-budget naar voren gehaald

Het beschikbare budget voor de SSEB en AanZET (emissieloze vrachtwagens en materieel) wordt naar voren gehaald. De afgelopen twee openstellingen waren op dag één al uitgeput, waardoor nu is besloten om het budget voor de komende jaren op te hogen, zodat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regelingen.

Subsidies voor elektriciteitsnet en slimme laadinfrastructuur

Verder zet de overheid in op flexibilisering van het elektriciteitsnet. De verwachting is dat in de komende jaren de subsidies voor slimme laadinfrastructuur stijgen.

Fossiele subsidies

Er is veel te doen om fossiele subsidies. Nederland staat voor de grote uitdaging om het gebruik van fossiele energie af te bouwen om de gestelde doelen in de Klimaatwet te halen voor een klimaatneutrale samenleving en klimaatneutraal energiesysteem.

Het CPB en PBL hebben geïnventariseerd hoeveel geld er wordt besteed aan regelingen die fossiele brandstoffen voordeliger maken, en dit komt uit op € 39,7 tot € 46,4 miljard.

Het bedrag wordt ieder jaar opnieuw berekend en in de begroting opgenomen, zodat de overheid kan monitoren hoe dit zich ontwikkelt. Daarnaast komen de instanties met een lijst van subsidies voor fossiele brandstoffen. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over welke subsidies dit precies zijn.

Circulaire economie

Er komt meer geld beschikbaar voor circulaire economie tot en met 2025 maar ook daarna tot en met 2028. Bijvoorbeeld via (subsidie)regelingen gericht op duurzame productieketens, circulair doen en gedrag en recyclingtechnieken circulaire plastics.

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Circulaire Economie blijft bestaan waarbij tot en met 2028 budget is opgenomen.

Vastgoed

Thema’s die op Prinsjesdag 2023 naar voren komen zijn de onverminderde inzet op de verduurzaming van de gebouwde omgeving Ook komt er de komende jaren (2024 en 2025) meer geld vrij voor biobased bouwen om daarmee bij te dragen aan een meer circulaire economie en dus het reduceren van de milieu-impact door toepassing van biobased materialen. In het kader van elektrificatie het versneld uitbreiden van elektriciteitsnetwerken en slimme laadinfrastructuur voor onder andere de logistieke sector.

Verduurzaming (bestaand) vastgoed

De overheid blijft inzetten op het verduurzamen van bestaand vastgoed. Zo komt er de komende jaren aanzienlijk meer subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Daarnaast verhoogt de overheid de uitgaven voor de ISDE-regeling de komende twee jaren fors. Denk hierbij aan de investering in een warmtepomp, zonnepanelen en/of een zonneboiler bij bestaande gebouwen.

Ontwikkelingen EIA en MIA

Zoals hierboven al vermeld, gaan de budgetten van de EIA en de MIA omhoog, echter gaat in ieder geval het aftrekpercentage van de EIA omlaag van 45,5% naar 40%. De MIA aftrekpercentages worden gehandhaafd. Hoe dat eruit concreet uitgaat zien voor de gebouwde omgeving binnen de MIA is nog onduidelijk, dat zal eind 2023 bekend worden bij publicatie van de nieuwe Energielijst en Milieulijst voor 2024. Verder heeft het kabinet besloten om het budget van de EIA per 2025 en de MIA respectievelijk per 2025 en 2027 significant structureel te verhogen.

Wonen

Zoals verwacht gaat een demissionair kabinet geen grote hervormingen doorvoeren, ook niet op het gebied van de wooncrisis. Wel wordt de huurtoeslag verhoogd en komt er meer geld vrij voor het verhogen van het kindgebonden budget.

Nieuwbouw

Er komt € 300 miljoen beschikbaar voor de woningbouwimpuls en het budget voor de startbouwimpuls wordt met € 50 miljoen opgehoogd naar € 300 miljoen. Voor de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen is eerder in 2023 ruim € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor een meerjarig vervolg (2024-2028). Voor 2024 is ruim € 132 miljoen beschikbaar.

Ook wordt het budget van de Milieu-investeringsaftrek voor circulair bouwen verhoogd, maar is er verder nog niks bekend over de exacte voorwaarden van de MIA in 2024. Dit volgt eind december in de nieuwe Milieulijst. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om tegen die tijd een subsidie-update te ontvangen.

Verduurzaming

Zoals al eerder door ons aangekondigd wordt de SAH met een jaar verlengd. Wel in afwachting van een nieuwe regeling, die ook de andere subsidies voor warmtenetten gaat vervangen. Ook wordt het budget voor de ISDE de komende jaren verhoogd met € 1,38 miljard, waarvan corporaties vooral gebruikmaken bij het toepassen van warmtepompen in de bestaande bouw.

Wonen en zorg

Ook wil de overheid zich richten op het stimuleren van de doorstroming van ouderen naar een passende woning. Hiervoor zijn diverse subsidieregelingen opgezet;

  • Intergenerationeel wonen (vanaf zomer 2023; totaal beschikbare bedrag tot en met 2027 is € 58,4 miljoen).
  • Voor de stimuleringsregelingen die bijdragen aan de bouw van geclusterde wooneenheden voor ouderen en ontmoetingsruimtes is € 36,8 miljoen beschikbaar in 2024. Deze konden in 2022 en 2023 aangevraagd worden.
  • Daarnaast is er nog de recent geopende Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW) waarmee € 75 miljoen gemoeid is, en waar nog tot 31 december 2023 aanvragen voor kunnen worden ingediend.

Landbouw

“Van meet af aan is duidelijk dat het stikstof- en natuurbeleid samen moet gaan met toekomstperspectief en duidelijkheid voor de landbouw. Zeker voor jonge boeren die willen bouwen aan een duurzame toekomst.”

Zo begon de koning zijn alinea over de agrarische sector in de troonrede. Hij kondigde ook steun voor de biologische sector – het kabinet wil dat in 2030 15% van het landbouwareaal biologisch is – en bedrijfsopvolging aan. Tot slot werden de gebiedsplannen voor de reductie van stikstof aangehaald en de interesse in een uitkoopregeling.

Andere thema’s die op Prinsjesdag 2023 naar voren komen, zijn waterkwaliteit en een vitaal platteland.

De totale landbouwbegroting bedraagt € 2,86 miljard. € 175 miljoen is bestemd voor investeringen in de landbouw, waarvan € 100 miljoen extra voor de vestigingssteun voor jonge boeren en € 50 miljoen voor de biologische sector.

Hieronder hebben we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota voor de landbouw op een rij gezet.

Subsidiekansen voor de landbouw in en na 2024

Bedrijfsovername voor jonge boeren wordt ondersteund met de vestigingssteun vanuit het GLB en een eenmalige subsidie voor investeringen.

Voor de biologische landbouw komt € 50 miljoen beschikbaar voor het omschakelen naar biologisch en het vergroten van de afzetmarkt.

De bekende regelingen zoals MIA/Vamil, EIA, SDE++ en ISDE blijven de komende jaren interessante subsidiemogelijkheden.

Nieuwe openstelling Sbv-regeling

Voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) komt in 2024 circa € 49 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld in de investeringsmodule (€ 30 miljoen) en voor het opzetten van een Regieorgaan en Fieldlabs voor stalinnovaties.

Regeling geïntegreerde gewasbescherming komt terug

De subsidieregeling voor geïntegreerde gewasbescherming keert in 2024 terug. Hiervoor is € 4 miljoen gereserveerd.

De subsidie is een laagdrempelige een aantrekkelijke regeling om te investeren in mechanische gewasbewerking in plaats van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Geld voor piekbelasters

Vanuit het transitiefonds is de aangekondigde € 1 miljard beschikbaar voor de aanpak van piekbelasters. Wat opvalt is dat voor de provinciale plannen nog geen budget is opgenomen in de Miljoenennota.

Subsidiemogelijkheden voor de landbouw in 2024

Verder moeten de bekende (subsidie)regelingen bijdragen aan de eerder genoemde emissie- en duurzaamheidsdoelen:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om geen subsidie te missen.

IT

De Troonrede staat dat digitalisering en kunstmatige intelligentie in het bijzonder zowel kansen als risico’s met zich meebrengen op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Daarnaast blijft het kabinet werken aan versterking van de innovatiekracht en concurrentiepositie, en aan een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid.

WBSO

Dit wordt onder meer concreet uit de toebedeling van meer budget voor de WBSO vanaf 2024 zodat de tarieven niet naar beneden te hoeven worden bijgesteld.

Innovatiebox

Zoals eerder in dit artikel al aangehaald, wordt het belastingtarief voor de innovatiebox verlaagd naar 7% in 2024.

Wanneer jouw bedrijf zich serieus bezighoudt met innovatie, kan dit een belastingvoordeel van bijna 73% ten opzichte van het normale vennootschapsbelastingtarief opleveren.

Subsidiekansen voor IT in 2024

De invulling van nieuwe openstellingen worden pas later bekend. Wil jij geen subsidie missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Jouw subsidiekansen

Wil je weten wat de ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf vanaf 2024? Je kunt jouw subsidievragen stellen via 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Martijn

Ook interessant